தொழில் துறை

தொழில் துறை வளர்ச்சி

தொழில் புரட்சி ஏற்படாத இந்தியாவில் தொழில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே தொழில் மயமாக்குதலின் நோக்கமாகும். விவசாயத்தையே நம்பிகொண்டிருந்த நம் நாட்டில் தொழில்களை…