ஜோதிடம்

சினிமா

ஜோதிடம் – Jothidam: ஜோசியம் என்ற சொல்லானது சமஸ்கிருத சொல்லான ஜோதிஷ் என்பதிலிருந்து பிறந்ததாகும். இந்திய ஜோதிடம் பொதுவாக இந்து…