ஜாவா

ஜாவா

ஜாவாவில் கருத்துகளின் வரையறை ஜாவாவில் உள்ள OOP கருத்துக்கள் ஜாவாவின் பொருள் சார்ந்த நிரலாக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய யோசனைகள்….